Raport Fundacji Ochrony Środowiska w związku ze zmożonym napływem wody na terenie Gminy Wiskitki

Szanowni Państwo,
przedstawiamy raport Fundacji Ochrony Środowiska z dnia 14 października 2020 r. w związku ze wzmożonym napływem wody na teren Gminy Wiskitki:
Z chwilą wpłynięcia do Urzędu Gminy w Wiskitkach informacji o podtopieniach na terenie naszej gminy Wójt Gminy Wiskitki podjął niezwłocznie interwencje w tej sprawie. Wystosowano pismo do Wód Polskich z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu wyczyszczenie rzeki i rowów lub zgody na wykonanie tych czynności przez pracowników UG Wiskitki. Do chwili obecnej nie mamy odpowiedzi. Alarmowaliśmy również Urząd Miasta w Żyrardowie, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie oraz stowarzyszenia.
W najbliższym czasie Wójt Gminy Wiskitki zorganizuje spotkanie z poszkodowanymi mieszkańcami oraz obsługą prawną urzędu celem omówienia i ustalenia stosownych działań mających na celu poprawę sytuacji.
Poniżej przedstawiamy raport Fundacji Ochrony Środowiska z dnia 14.10.2020r.
Niniejszym przesyłamy raport z dnia 14 października 2020 roku w sprawie sytuacji w systemie wodnym rzeki Pisia Gągolina:
1. Poziom wody w zbiorniku wodnym Zalew Żyrardowski w Żyrardowie miał tendencję wzrostową i osiągnął POZIOM MAKSYMALNY.
Stan o godzinie 6:00 wynosił 122.60 tj. 10 cm powyżej NPP = 122,50 m n.p.m.
Stan o godzinie 8:00 wynosił 122.79 tj. 29 cm powyżej NPP = 122,50 m n.p.m.
Stan o godzinie 9:00 wynosił 122.84 tj. 34 cm powyżej NPP = 122,50 m n.p.m.
Stan o godzinie 13:00 wynosił 122.90 tj. 40 cm powyżej NPP = 122,50 m n.p.m
Stan o godzinie 15:00 wynosił 122.95 tj. 45 cm powyżej NPP = 122,50 m n.p.m
Stan o godzinie 17:00 wynosił 122.97 tj. 47 cm powyżej NPP = 122,50 m n.p.m
Stan o godzinie 20:00 wynosił 123:00 tj. 50 cm powyżej NPP = 122,50 m n.p.m – osiągnięty poziom max dla tego obiektu= 123,00 m n.p.m.
W okresie jak wyżej nie dokonywano żadnych zrzutów wody z tego obiektu.
W ciągu dnia od godziny 6 do 20 (14 godzin) dopłynęło do Zalewu Żyrardowskiego ponad 56 000 m3 wody, co stanowi około 1/8 jego pojemności maksymalnej.
Wizja na terenie górnej zlewni rzeki Pisia Gągolina potwierdziła falowy zrzut wody (wód opadowych) z terenu Dzielnicy Przemysłowej w Mszczonowie.
2. Poziom wody na Jazie Lutza w Parku Miejskim im. K.A.Dittricha miał tendencję wzrostową i był korygowany do poziomu 3,00 m wg odczytu z łaty wodowskazowej na prawym przyczółku wlotowym jazu. Utrzymywanie tak wysokiego poziomu wody na Jazie Lutza i w układzie parkowym, powodującego całkowite napełnienie Kanału Donośnikowego i Zbiornika Wodnego Bielnik, podyktowane było zapewnieniem maksymalnego ograniczenia odpływu wody z układu na teren Gminy Wiskitki celem zminimalizowania podtopień.
Miało to skutki podtopienia części Parku Miejskiego położonego po prawej stronie Kanału Donośnikowego w kierunku koryta rzeki Pisia Gągolina.
W dniu dzisiejszym dokonano trzech korekt ustawienia zasuw na Jazie Lutza (do godziny 20):
• godz. 6:30 podniesiono zasuwy skrajne o szer. ok. 1 m o 10cm – wypływ dołem pod zasuwą przy poziomie 2,90 m wg odczytu z łaty wodowskazowej na prawym przyczółku wlotowym jazu;
• godz. 14:30 podniesiono zasuwy skrajne o szer. ok. 1 m o dalsze 10cm – wypływ dołem pod zasuwą przy poziomie 2,98 m wg odczytu z łaty wodowskazowej na prawym przyczółku wlotowym jazu;
• godz. 16:45 podniesiono zasuwy skrajne o szer. ok. 1 m o dalsze 10cm – wypływ dołem pod zasuwą przy poziomie 3,05 m wg odczytu z łaty wodowskazowej na prawym przyczółku wlotowym jazu.
Aktualnie zasuwy skrajne są podniesione o ok. 30 cm dając pole wypływu wody spod lustra wody równe ok. 0.6 m2 przy warstwie przelewowej wynoszącej ok. 30 cm na długości przelewu ok. 6,0 m. Odczyt na łacie wodowskazowej w korycie rzeki Pisia Gągolina poniżej Jazu Lutza wynosił w ciągu dnia około 70 cm i był stabilny. Odczyt na łacie wodowskazowej w korycie rzeki Pisia Gągolina na wysokości wylotu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków PGK “Żyrardów” ok. godziny 14 wynosił 0,80 m przy normalnym poziomie w tym profilu rzeki równym 0,50 m. Nie ma zagrożenia dla odpływu oczyszczonych ścieków do rzeki Pisia Gągolina, a sytuacja w tym zakresie jest monitorowana przez PGK “Żyrardów”.
Reasumując w wyniku retencji zbiornikowej na zbiornikach wodnych: “Zalew Żyrardowski”, “Ruda”, “Centrala” i na Jazie Lutza nastąpiło znaczące spłaszczenie fali powodziowej. Znaczący udział w tym miała retencja wody na naturalnym polderze zalewowym rzeki Pisia Gągolina w rejonie ulicy Kanałowej i Opolskiej, który połączył się hydraulicznie z korytem rzeki Okrzesza na jej odcinku ujściowym. Było to możliwe dzięki piętrzeniu na Progu Kanałowa w Żyrardowie.
W kwestii naturalnego poldera zalewowego niezbędne z punktu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Żyrardowa jest jego pozostawienie w wersji istniejącej – potwierdza to zaistniała sytuacja w dniu dzisiejszym- co wymagałoby m.in. weryfikacji przyjętych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żyrardowa na tym terenie, które przewidują znaczącą jego redukcję.
Należy zwrócić uwagę na bardzo duży dopływ wód rzeką Okrzesza do rzeki Pisia Gągolina poniżej Zalewu Żyrardowskiego. Na łacie wodowskazowej monitoringu lokalnego w rzece Okrzesza w miejscowości Chroboty odnotowano ok. godziny 11 – stan 1,36 m (przy normalnych stanach na poziomie około 0,30 m – wzrost poziomu wody w rzece o ponad 1 metr). Rzeka Okrzesza pozbawiona jest retencji zbiornikowej, a wody deszczowe i ścieki odprowadzane są do niej m.in z Miasta Mszczonowa i Park of Poland we Wręczy bezpośrednio do zlewni w Mieście Żyrardów w ilościach przekraczających aktualne możliwości retencji w zbiornikach na rzece Pisia Gągolina. Sytuacja ta jest bardzo groźna i niebezpieczna dla systemu wodnego w Mieście Żyrardowie i grozi kolejnymi wylewami rzeki Pisia Gągolina z jej sztucznego koryta w granicach administracyjnych Żyrardowa oraz podtopieniami w Gminie Wiskitki.
opracował:
Andrzej Rakszewski
Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic w Żyrardowie.
Skip to content