Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Niniejszym informujemy o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

W związku z tym, że opracowanie zmiany Planu wskaże lokalizację Linii 400 kV oraz lokalizacje tzw. Szybkiej kolei na terenie Województwa Mazowieckiego, które to inwestycje wzbudzają wiele kontrowersji,  sprzeciw władz samorządowych i mieszkańców naszej Gminy pragniemy poinformować o możliwości wypowiedzenia się lokalnej społeczności oraz stowarzyszeń – w toku realizowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego postępowania administracyjnego.

Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym wnioski w postaci graficznej należy składać do:

Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1

00-301 Warszawa

lub na adres e-mail:

zmianaplanu@mbpr.pl


w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego

Informacja dotycząca przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Skip to content